profesionalne zdjęcia
Twój koszyk jest pusty
Login haslo
wyszukaj zdjęcie
newsletter
 
   
strona główna Zdjęcia Ilustracje Zestawy CD Zamówienia Cennik Promocje Kontakt
   
 
WARUNKI UDZIELANIA LICENCJI ROYALITY FREE

NA KORZYSTANIE ZE ZDJĘĆ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OFERCIE BLUSTOCK


I. DEFINICJE

Licencja - zezwolenie na korzystanie ze zdjęć znajdujących się w ofercie BLUSTOCK.

Przedmiot Licencji - zdjęcia znajdujące się w ofercie BLUSTOCK.

BLUSTOCK – Duda Sebastian , ul. Świstackiego 5/25, 50-420 Wrocław, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BLUSTOCK, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Duda Sebastian, pod numerem 165772, NIP: 897-168-01-83 REGON: 020210012 ,

Licencjobiorca - podmiot nabywający Licencję na korzystanie z Przedmiotu Licencji.

Faktura VAT - faktura określająca wysokość opłaty licencyjnej z tytułu udzielenia Licencji

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. BLUSTOCK oświadcza, że jest uprawniony do udzielania Licencji na zdjęcia prezentowane w postaci zapisu cyfrowego na płytach CD i/lub DVD oraz na stronie internetowej www.blustock.pl www.blustock.com.
 2. Korzystanie ze zdjęć wymaga zawarcia Umowy licencyjnej z BLUSTOCK, z zastrzeżeniem p. II ppkt 3.
 3. Zdjęcia o niskiej rozdzielczości zamieszczone na stronie internetowej, na płytach CD i/lub DVD mogą być nieodpłatnie wykorzystywane wyłącznie we wstępnych projektach do użytku wewnętrznego i ich prezentacji podmiotom zlecającym przygotowanie tych projektów. Zamówienie zdjęcia do celów projektowych następuje zgodnie z postanowieniami p. 4 Regulaminu BLUSTOCK.
 4. W celu uzyskania licencji użytkownik dokonuje zamówienia za pomocą „koszyka” wybranych zdjęcia z oferty BLUSTOCK, z uwzględnieniem:
  a) żądanej rozdzielczości,
  b) sposobu przesłania zdjęcia,
  c) danych Zamawiającego umożliwiających wystawienie faktury VAT.
 5. Złożenie zamówienia przez użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków udzielenia Licencji.
 6. Podane w cennikach kwoty opłat licencyjnych są kwotami brutto i zawierają 22% podatku VAT .
 7. BLUSTOCK zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu witryny www.blustock.pl i www.blustock.com
 8. BLUSTOCK zastrzega sobie prawo nieudzielenia Licencji bez podania przyczyny.
III. UDZIELENIE LICENCJI I JEJ ZAKRES

 1. W terminie do jednego dnia roboczego od dnia złożenia prawidłowego zamówienia, BLUSTOCK wyśle do użytkownika zamówiony Przedmiot Licencji na nośniku cyfrowym wraz z Fakturą VAT podpisaną przez BLUSTOCK .
 2. Umowa licencyjna zostaje zawarta poprzez spełnienie łącznie następujących warunków:
  a) podpisanie Faktury VAT przez osobę uprawnioną do reprezentowania użytkownika,
  b) odesłanie podpisanej kopii faktury VAT do BLUSTOCK w terminie 7 dni od daty jej otrzymania,
  c) dokonanie zapłaty Faktury VAT przelewem na rachunek bankowy BLUSTOCK w BPH SA oddz. Wrocław, Rynek 1 51 1060 0076 0000 3260 0095 8719 w wysokości i terminie wskazanych na Fakturze VAT.
 3. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w p. III ppkt 2, nie dochodzi do zawarcia umowy licencyjnej, a korzystanie z przedmiotu Licencji będzie stanowić naruszenie praw autorskich. W związku z powyższym użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrócenia BLUSTOCK nośnika cyfrowego z nienaruszonym zabezpieczeniem opakowania pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 4. Z chwilą zawarcia umowy licencyjnej, Licencjobiorca nabywa bezterminową, nieograniczoną terytorialnie, niewyłączną i niezbywalną licencję na korzystanie z przedmiotu Licencji na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z postanowieniami p. III ppkt 8.
 5. Reklamacje dotyczące jakości dostarczonego przedmiotu Licencji należy zgłaszać pocztą elektroniczną lub pisemnie w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki. BLUSTOCK zobowiązuje się w ciągu 7 dni dostarczyć przedmiot Licencji pozbawiony wad. W przypadku braku możliwości dostarczenia przedmiotu Licencji pozbawionego wad BLUSTOCK zwróci wpłaconą opłatę licencyjną, co jest równoznaczne z odstąpieniem przez strony od umowy licencyjnej.
 6. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z przedmiotu Licencji wyłącznie jako elementu innego produktu będącego przedmiotem obrotu, np. projektów wizualnych służących reklamie, promocji i innym formom marketingu produktów, usług, itp., a także uprawniony jest do dokonywania korekt kolorystycznych, drobnych retuszów, kadrowania i przeskalowania.
 7. Licencja nie obejmuje prawa do korzystania z Przedmiotu Licencji jako samodzielnego przedmiotu obrotu. Powyższe wykluczenie dotyczy wszystkich znanych form utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką.
 8. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z przedmiotu Licencji poprzez kopiowanie dowolną techniką, wprowadzanie do pamięci komputerów w niezbędnej ilości kopii, zapisywanie na nośnikach danych, publikowanie w całości lub części przez zwielokrotnianie dowolną techniką, użycie jako pierwowzoru do wykonania projektu końcowego, wprowadzanie zmian kolorystycznych i zniekształcanie z zastrzeżeniem p. III ppkt 12 - 15.
 9. Licencjobiorca jest uprawniony do udostępniania przedmiotu Licencji podwykonawcom pod warunkiem stosowania zapisów niniejszych Warunków udzielania Licencji.
 10. Naprawienie szkód poniesionych przez BLUSTOCK na skutek niedostatecznej ochrony przedmiotu Licencji przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przekroczeniem warunków unormowanych Umową lub Warunkami udzielania Licencji spoczywa na Licencjobiorcy.
 11. Licencjobiorca nie jest uprawniony do odsprzedaży lub udostępniania płyt CD i/lub DVD zawierających przedmiot Licencji osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, za wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszych Warunkach udzielania Licencji. W szczególności Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji lub przenoszenia na osobę trzecią uzyskanej Licencji.
 12. Licencjobiorca nie jest uprawniony do użycia przedmiotu Licencji w zestawieniu z produktami, usługami lub treściami naruszającymi normy współżycia społecznego, sprzecznymi z obowiązującym prawem, zawierającymi treści obsceniczne, wulgarne lub pornograficzne, godzącymi w czyjekolwiek dobra osobiste, naruszającymi prawa własności intelektualnej, prawa autorskie lub prawa pokrewne.
 13. Licencjobiorca nie jest uprawniony do zestawiania przedmiotu Licencji z produktami, usługami lub treściami oraz dokonywania takich manipulacji w procesie obróbki, które prowadziłyby do ośmieszenia lub parodii przedmiotu Licencji.
 14. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z przedmiotu Licencji w sposób, który prowadziłby do naruszenia praw osobistych osób przedstawionych na zdjęciach, w tym ich zniekształcenia, poniżenia, ośmieszenia, narażenia na utratę dobrego imienia. Licencjobiorca jest zobowiązany do wypłaty wszelkich roszczeń majątkowych wynikających z ewentualnej ugody lub wyroku sądowego na rzecz osób, których dobra naruszył.
 15. Licencjobiorca nie jest uprawniony do wykorzystania przedmiotu Licencji w charakterze lub jako części składowych znaku towarowego, handlowego, firmowego lub innego oznaczenia indywidualizującego jakikolwiek produkt, usługę, działalność lub firmę.
 16. Umieszczając przedmiot Licencji w publicznie dostępnych sieciach informatycznych (Internet, sieci lokalne) Licencjobiorca zobowiązany jest do zachowania następujących parametrów: rozdzielczość nie większa od 72 dpi, wymiary nie większe niż 1200x800 pikseli.
 17. Licencjobiorca nie nabywa autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Licencji lecz jedynie prawo do korzystania z Przedmiotu Licencji w zakresie sprecyzowanym Warunkami udzielania Licencji. Przekroczenie zakresu udzielonej Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych BLUSTOCK.
 18. Obowiązek uzyskania uprawnień do wykorzystywania prezentowanych na zdjęciach przedmiotów podlegających ochronie na mocy praw własności przemysłowej lub prawa autorskiego, w szczególności: utworów plastycznych, nazw, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, projektów architektonicznych itp., spoczywa na Licencjobiorcy.
 19. BLUSTOCK nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczonych przez Licencjobiorcę tekstów lub opisów do zdjęć.
 20. BLUSTOCK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne powstałe po stronie Licencjobiorcy i/lub innych osób fizycznych lub prawnych w wyniku stosowania niniejszej Umowy.
 21. Wykorzystując przedmiot Licencji w charakterze innym niż reklamowy lub promocyjny, Licencjobiorca zobowiązuje się do umieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie reprodukowanego przedmiotu Licencji oznaczenia praw autorskich w następującej formie: © blustock. Brak oznaczenia praw autorskich upoważnia BLUSTOCK do naliczenia Licencjobiorcy kary umownej do wysokości 200% opłaty licencyjnej.
 22. BLUSTOCK może wypowiedzieć Umowę licencyjną ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystania przedmiotu Licencji w sposób przekraczający zapisy Umowy licencyjnej lub niezgodny z niniejszymi Warunkami udzielania Licencji. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą doręczenia Licencjobiorcy pisemnego oświadczenia BLUSTOCK o wypowiedzeniu Umowy.
 23. Korzystanie z przedmiotu Licencji niezgodnie z treścią Umowy licencyjnej lub Warunkami udzielania Licencji może spowodować odpowiedzialność cywilną i karną wobec BLUSTOCK oraz osób trzecich na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 24. Licencjobiorca zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie opłaty licencyjnej.
 25. Opłata licencyjna nie podlega zwrotowi w przypadku zaniechania korzystania z przedmiotu Licencji przez Licencjobiorcę.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych „Warunkach udzielania Licencji” mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2000 r., nr 80, poz.904).
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonania Umowy licencyjnej Strony poddają rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy sąd w Wrocławiu.

© 2006 blustock

 
 
Szkło laboratoryjne
Szkło laboratoryjne
Szkło laboratoryjne
Szkło laboratoryjne
Szkło laboratoryjne
 
 
Bizneswoman
 
 
FREE
 
 
Blustock 2
 
 
     
BluStock ul Świstackiego 5/25 50-430 Wrocław - Polska
tel. +48(071) 787 44 96  +48 691 913 200
realizacja: strony www
profesionalne zdjęcia
© blustock.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.